Regulamente

 

REGULAMENTUL

PRIVIND FUNCŢIONAREA CONSILIULUI COMUNEI CIORESCU,

MUNICIPIUL CHIŞINĂU

TITLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI COMUNEI CIORESCU

CAPITOLUL I

Modul de constituire a consiliului

 1. 1.În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală, preşedintele consiliului de circumscripţie în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor consilierilor convoacă prima şedinţă (de constituire) a consiliului local.

Şedinţa de constituire a consiliului local este deliberativă dacă la ea participă 2/3 din numărul consilierilor aleşi.

 1. 2.Preşedintele consiliului electoral de circumscripţie prezintă consilierilor hotărîrea instanţei de judecată privind recunoaşterea legalităţii alegerilor din circumscripţia electorală a comunei Ciorescu.
 2. 3.După constituirea Consiliului comunal Ciorescu , în termen de 30 de zile, consilierii aleşi depun (la necesitate) cereri privind incompatibilitatea exercitării funcţiei lor de serviciu şi a mandatului de consilier.
 3. 4.Secretarul consiliului local este numit de consiliu la propunerea primarului, în baza concursului organizat de el în vederea ocupării cestei funcţii (în cazul dacă funcţia dată este vacantă).

CAPITOLUL II

Constituirea şi funcţionarea

comisiilor consultative de specialitate ale consiliului

 1. 5.Consiliile locale pot forma, ţinînd cont de specificul şi necesităţile locale, comisii consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate şi pot modifica componenţa acestora.
 2. 6.Comisiile consultative de specialitate sint structuri de lucru neremunerate ale consiliilor locale, create pentru a asigura eficienţa acestora.
 3. 7.Comisiile consultative de specialitate se aleg pe întreaga durată de activitate a consiliului. Numărul comisiilor, denumirea, componenţa numerică şi nominală se stabilesc de către consiliu.
 4. 8.Comisiile consultative de specialitate răspund în faţa consiliului şi sînt subordonate acestuia.
 5. 9.Şedinţele comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în lipsa lui – de secretar. Comisiile se convoacă ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.

Şedinţa comisiei de specialitate este deliberativă, dacă la ea participă majoritatea membrilor comisiei.

Deciziile comisiei de specialitate se adoptă cu votul deschis şi majorităţii membrilor ei.

 1. 10. Deciziile comisiei de specialitate poartă un caracter de recomandare.
 2. 11.Comisiile de specialitate avizează proiectele de decizii şi îşi expun opinia asupra chestiunilor incluse în ordinea de zi a şedinţei consiliului.
 3. 12.La şedinţele comisiei de specialitate sînt în drept să participe consilierii din alte comisii, ale căror propuneri constituie obiectul dezbaterilor, persoane invitate, specialişti.

TITLUL II

Şedinţele consiliului local

CAPITOLUL I

             Atribuţiile preşedintelui şedinţei şi ale secretarului consiliului

 1. 13. Şedinţa consiliului local este deschisă de primar şi începe cu alegerea, la propunerea primarului, a preşedintelui şedinţei.
 2. 14. Preşedintele şedinţei are următoarele atribuţii:
 3. a)Supune votului consilierilor ordinea de zi a şedinţei;
 4. b)Asigură respectarea în timpul şedinţelor a ordinii şi a regulamentului;
 5. c)Anunţă rezultatul votării şi deciziile adoptate;
 6. d)Semnează deciziile adoptate de consiliu;
 7. e)Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament, sau stabilite de consiliu.
  1. 15. În cazul în care, la una din şedinţele consiliului preşedintele ales pentru şedinţa respectivă nu-şi poate îndeplini atribuţiile, se procedează la alegerea unui alt consilier pentru această funcţie, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.
  2. 16. Secretarul consiliului participă la şedinţele consiliului fără drept de vot.
  3. 17. Secretarul consiliului are următoarele atribuţii, pe lîngă cele prevăzute de lege:
  4. a)Ţine evidenţa participării la şedinţă a consilierilor;
  5. b)Notează rezultatul votării şi informează preşedintele şedinţei despre votul necesar adoptării deciziilor, valabil asupra chestiunilor deliberative în consiliu;
  6. c)Întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor, ţine evidenţa lor;
  7. d)Supraveghează ca la dezbaterea anumitor chestiuni şi adoptarea deciziilor asupra lor să nu participe consilierii care au interes material în problema supusă dezbaterii ori sunt membri ai organelor de conducere ale societăţilor gestionare sau comerciale, privitor la care se adoptă deciziile, informează despre acest lucru preşedintele;
  8. e)Întocmeşte şi înaintează primarului proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului;
  9. f)Acordă consilierilor ajutor consultativ necesar;
  10. g)Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament, sau stabilite de consiliu.

CAPITOLUL II

Modul de desfăşurare a şedinţei consiliului

 1. 18. Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului include chestiunile ce urmează a fi supuse dezbaterilor la şedinţa dată, proiectele de decizii, rapoarte comisiilor de specialitate, interpelări, propuneri, petiţii, alte probleme, propuse de primar, sau de oricare consilier.
 2. 19. Proiectele de decizie, deliberate de comisia consultativă de specialitate şi avizate de preşedintele acesteia, însoţite de raportul compartimentului corespunzător al serviciilor administraţiei publice din subordinea consiliului în cauză, se înscriu în ordinea de zi, cu respectarea prevederilor legislaţiei şi ale prezentului regulament.
 3. 20. Consilierii sunt obligaţi să participe la lucrările consiliului.

Consilierul, care din motive întemeiate nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice secretarului consiliului circumstanţele care fac imposibilă prezenţa sa.

 1. 21. În cazul dezbaterilor oricărei chestiuni de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvântul. Consilierul este obligat să se refere, în alocuţiunea sa, exclusiv la problema la care s-a înscris la cuvînt. Consilierul are dreptul la exprimarea opiniei pe aceiaşi chestiune de două ori.
 2. 22. Preşedintele şedinţei oferă oricînd cuvîntul consilierilor pentru răspunsuri într-o problemă de ordin personal sau referitoir la regulament.

 

 1. 23. Preşedintele şedinţei poate cere, din anumite motive, încheierea dezbaterii unii probleme în consiliu. Cererea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
 2. 24. Se interzice proferarea de insulte atît de către cel care are cuvîntul, cît şi de către persoanele din sala de şedinţe. Se interzice dialogarea între vorbitorii şi persoanele aflate din sala de şedinţe.
 3. 25. În exerciţiul atribuţiilor sale de menţinere a ordinii în timpul şedinţei şi de respectarea a regulamentului, preşedintele şedinţei este în drept:
 4. a)Să cheme la ordine,
 5. b)Să retragă cuvîntul,
 6. c)Să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, acre împiedică desfăşurarea lucrărilor.
  1. 26. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei şi ale prezentului regulament, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea următoarelor sancţiuni:
  2. a)Avertisment,
  3. b)Eliminarea din sala de şedinţă.
   1. 27. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba de stat, cu asigurare în caz de necesitate a traducerii într-o altă limbă.

 

CAPITOLUL III

Procedura iniţierii proiectelor de decizie

 

 1. 28. Dreptul la iniţierea proiectelor de decizie aparţine primarului şi consilierilor.
 2. 29. Proiectele de decizie se prezintă în limba de stat.
 3. 30. Proiectele de decizie şi alte propuneri se transmit spre dezbatere comisiilor de specialitate ale consiliului, precum şi compartimentelor de specialitate ale serviciilor administraţiei publice locale.

Iniţiatorul proiectului sau al propunerii, le poate retrage pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.

 1. 31. După examinarea proiectului de decizie, sau a propunerii, comisia de specialitate a consiliului şi compartimentul de specialitate al serviciilor administraţiei publice locale, întocmeşte un raport sau un aviz, cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.
 2. 32. Proiectele de decizie se înscriu în ordinea de zi a şedinţei, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul lor şi se aduc la cunoştinţa consilierilor de către secretarul consiliului în termenele prevăzute de lege.
 3. 33. Dezbaterea proiectelor de decizie, a propunerilor, este precedată de motivarea de către iniţiator a necesităţii iniţierii proiectului şi de prezentare de către şeful serviciului respectiv a unui raport de specialitate.

CAPITOLUL IV

Întrebări şi interpelări. Petiţii

 1. 34. Consilierul, în cadrul şedinţei consiliului este în drept să adreseze întrebări primarului, secretarului consiliului, precum şi şefilor serviciilor administraţiei publice locale.

Prin întrebare se subînţelege solicitarea unei informaţii asupra unui fapt necunoscut.

Prin interpelare se subînţelege solicitarea unor explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut.

Răspunsul la întrebare sau la interpelare se dă, de regulă, imediat, sau dacă nu este posibil-la următoarea şedinţă.

 1. 35. Consilierii sunt în drept să consulte actele adoptate de consiliu şi alte materiale ale consiliului şi să primească informaţii la sediu autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, la sediul serviciilor publice ale acesteia.

Informaţiile se pot cere şi comunica în scris.

 1. 36. Activitatea consiliilor ce ţin de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în conformitate cu Legea „Cu privire la petiţionare”.